Regulamin

iniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sentien.eu prowadzonego przez:

Sentien – Zbigniew Masternak, Amarantowa 1, 62-504 Rumin, NIP 7831553136, wpis do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 26.04.2006, wydany przez Wójta Gminy Stare Miasto.

Regulamin w szczególności określa zasady składania zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.

Klient może kontaktować się ze Sprzedającym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info(at)sentien.eu, telefonicznie dzwoniąc na numer: +48 504 188 138 w godzinach poniedziałek – piątek 9:00 – 20:00 Sobota 10:00 – 14:00 oraz pisemnie na adres: Sentien – Zbigniew Masternak, Amarantowa 1, 62-504 Rumin.

Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 1

Słownik pojęć

 1. Właściciel Sklepu, Sprzedający – proint.pl – Zbigniew Masternak, ul. Staszica 19, 62-500 Konin, właściciel marki SENTIEN i sklepu www.sentien.eu
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną z przedsiębiorcą dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Sklep, e-sklep, sklep internetowy – Sklep Internetowy sentien.eu dostępny pod adresem internetowym www.sentien.eu
 6. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
 7. Konto Klienta – miejsce dostępne dla Klientów Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
 8. Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży

§ 2

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Właściciel Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.sentien.eu
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze sklepu sentien.eu w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
 3. Zamówienia, można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji, klikając opcję „kupuję bez rejestracji”. W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone Konto Klienta.
 4. Klient, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta podając adres e-mail, hasło, potwierdzając hasło i wprowadzając data urodzenia.
 5. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski, istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem.

§ 3

Ogólne warunki korzystania z oprogramowania sklepu

Do korzystania ze sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 27.0, Opera od wersji 12, Google Chrome w wersji 30 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 11.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:

 • system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
 • skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
 • zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
 • aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej

§ 4

Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świaczenie usług drogą elektroniczną 

Klienci  mają możliwość korzystania z sklepu dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje dotyczące jego działań w sklepie www.sentien.eu. Świadczenie usług w ramach Konta w sklepie ma charakter bezterminowy.

Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą sentien.eu dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie informacji drogą elektroniczną lub stacjonarny adres konatktowy z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy.

W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail, hasła i daty urodzenia. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji.

Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a sklepem, której przedmiotem są usługi świadczone przez proint.pl – Zbigniew Masternak właściela marki sentien.eu, na warunkach określonych w regulaminie.

W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z sentien.eu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji.

W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie dokonać wyboru Towaru i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.

Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Usługodawcy przez Klienta.

Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

Jeżeli po złożeniu przez Klienta Zamówienia, okaże się, że realizacja Zamówienia w całości albo w części nie będzie możliwa, Usługodawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W takim przypadku Klient może anulować Zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie albo anulować złożone Zamówienie w całości.

§ 5

 Ceny, płatności oraz dostawa Towaru

 • Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.
 • Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia.
 • Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.

Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:

 • przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy (przedpłata);
 • za pobraniem tzn. gotówką przy odbiorze Towaru (wysyłka za pobraniem),
 • za pośrednictwem serwisu transferuj.pl (udostępnianego przez Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357) – płatność online przelewem albo kartą kredytową/debetową,
 • za pośrednictwem serwisu PayPal – płatność online (udostępnianie przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.).

Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji (do wysyłki) niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem (przedpłata) albo za pośrednictwem transferuj.pl wysyłka będzie realizowana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za Towar odpowiednio na rachunku bankowym albo koncie Usługodawcy w serwisie transferuj.pl albo PayPal (po pozytywnej autoryzacji transakcji).

Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Klient sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:

 • uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
 • niekompletności przesyłki,
 • niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji.

§ 6

 Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot towaru)

Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni od wydania Konsumentowi Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na następujący adres: Sentien – Zbigniew Masternak, Rumin 3, 62-500 Konin lub na adres e-mail kontaktowy sklepu.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje klientowi w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy

§ 7

Niezgodność Towaru z umową (Reklamacje)

Sprzedający odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży można składać pisemnie bezpośrednio na adres Sentien – Zbigniew Masternak, Rumin 3, 62-500 Konin lub pocztą e-mail na adres wskazany w kontakcie adres.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży Konsument powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego.
 3. Konsument jest zobowiązany do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową sprzedaży w terminie do 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności, przy czym odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży trwa maksymalnie 2 lata od dnia wydania Towaru.
 4. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 5. Klient w przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej produktu ma prawo żądać od usługodawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej:
 • obniżenia ceny towaru, a w przypadku wady istotnej
 • odstąpienia od umowy sprzedaży, chyba że usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;
 • usunięcia wady lub wymiany produktu na wolny od wad.

§ 8

Gwarancja jakości Towaru

Na Towary może być udzielona gwarancja jakości, w takim przypadku z dokumentu gwarancji wynika, kto jest odpowiedzialnym z tytułu gwarancji, określone są warunki gwarancji, a także jak należy postępować w przypadku wykrycia wady w Towarze.

Powyższe nie wyłącza uprawnień Konsumenta określonych w § 8, przy czy Konsument powinien dokonać wyboru, z której formy usunięcia wady Towaru chce skorzystać i z takowej skorzystać.

§ 9

 Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

W wypadku Klientów będących Konsumentami właściciel sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług, gdy Klient, użytkownik sklepu www.sentien.eu rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu.

Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usług w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Klientowi oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.

§ 10

Rozstrzyganie sporów

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedający a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściela Sklepu.

§ 11

Dane osobowe

Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Właściela Sklepu na zasadach określonych w Polityce Prywatności, z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 § 12

Postanowienia końcowe

 1. Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument powinien się skontaktować ze sprzedawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub telefonicznie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
 4. Informacje o towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Właściela Sklepu